Thông tin sản phẩm
Mã truy xuất {{ma_truy_xuat}}
Tên sản phẩm {{ten_san_pham}}
Thành phần {{thanh_phan}}
Ngày lấy mật {{bee_ngay_lay_mat}}
Ngày đóng chai {{bee_ngay_dong_chai}}
Hạn sử dụng {{bee_hsd}}
Quy trình lấy mật {{bee_qt_lay_mat}}
Quy trình sơ chế {{bee_qt_so_che}}
Loại ong {{loai_ong}}
Độ tuổi ong chúa Test
Tổng số đàn ong {{so_dan_ong}}
Nguồn hoa cafe {{ten_ray}}, {{ray_01}}
Số cây cafe {{ray_04}}
Diện tích rẫy {{ray_03}}